Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Deze vacature is reeds ingevuld

FOD Financiën

Vlaanderen en Brussel

De FOD Financiën behoeft geen voorstelling. Het is een uitgelezen werkgever die je toelaat om jezelf te ontwikkelen en om professioneel te evolueren binnen een kader dat flexibele werkuren combineert met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en die o.m. instaat voor de tijdige en juiste inning van de belastingen.

Deze overheidsdienst werft nu 106 juristen aan voor diverse functies:

 • Algemene Administratie Fiscaliteit: de diensten Operationele Expertise en Ondersteuning in Brussel of bij de buitendiensten in Vlaanderen of Brussel, werven 75 juristen aan in de volgende steden: Leuven, Brugge, Mechelen, Antwerpen, Gent, Hasselt, Dendermonde en Brussel;
 • Algemene Administratie van de Inning en Invordering: in het team Invordering zijn er 20 plaatsen voor juristen beschikbaar in resp. Brussel (3), Antwerpen (2), Gent (2), Lier (2), Aalst (1), Genk (1), Halle (1), Hasselt (1), Leuven (1), Londerzeel (1), Oostende (1), Oudenaarde (1), Sint-Niklaas (1), Tongeren (1) en Turnhout (1); bij de juridische dienst zijn er 3 plaatsen beschikbaar;
 • Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen: in Brussel zijn er 3 plaatsen bij het departement Geschillen & Administratieve beroepen en in Antwerpen 1 plaats bij de regionale component van het departement Geschillen;
 • Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie: er zijn 2 plaatsen beschikbaar bij de dienst Geschillen;
 • Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie:  er 1 plaats beschikbaar bij de dienst Juridische Expertise van de dienst Operationele Expertise en Ondersteuning en 1 plaats bij de Afdeling Waarderingen van de Administratie Opmetingen en Waarderingen.

 

Functie

De functie varieert naargelang de betrokken administratie.

Algemene Administratie van de Fiscaliteit

Binnen deze administratie kan u tewerkgesteld worden bij de diensten 'Operationele Expertise en Ondersteuning' in Brussel of bij de buitendiensten in Vlaanderen of Brussel.

Binnen een dienst 'Operationele Expertise en Ondersteuning' voorzie je specifieke juridische expertise en kunnen deze voorbeelden tot je takenpakket behoren:

 • Je stelt commentaar op bij wettelijke bepalingen en je antwoordt op principekwesties;
 • Je antwoordt op individuele vragen van belastingplichtigen, fiscalisten, boekhouders en collega’s;
 • Je geeft advies over wetsontwerpen;
 • Je stelt antwoorden op parlementaire vragen voor aan de Minister;
 • Je volgt de rechtspraak op;
 • Je neemt als expert deel aan de uitwerking van projecten;
 • Je vertegenwoordigt de dienst bij vergaderingen met andere administraties en externe partners.

De buitendiensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit zijn onderverdeeld in drie pijlers: Particulieren (P), Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) en Grote Ondernemingen (GO). In het eerste jaar start je in een dienst Beheer binnen je pijler. In functie van je evolutie en kennis stroom je hierna door naar een dienst Controle of Expertise. Eens je ingewerkt bent, bestaat je job onder andere uit de onderstaande taken:

Dienst Expertise:

 • Je beheert administratieve en gerechtelijke geschillendossiers;
 • Je formuleert adviezen (mondeling en schriftelijk) en doet aanbevelingen wat betreft de toepassing en interpretatie van de reglementering;
 • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, volgt nauwgezet hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de Administratie in rechte voor de hoven en rechtbanken;
 • Je verdedigt dossiers voor de rechtbank;
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt de evoluties in je vakgebied.

Dienst Controle:

 • Je controleert de belastingaangiften, boekhouding en nodige bewijsstukken die de belastingplichtigen of hun vertegenwoordiger hebben ingediend;
 • Je bent belast met de controlebezoeken in de professionele vestigingen en/of privévestigingen van belastingplichtigen en je doet er de nodige vaststellingen;
 • Je stelt de berichten van wijziging, processen-verbaal en kennisgevingen van aanslag van ambtswege op en je controleert de gegeven antwoorden;
 • Je verbetert de werkelijke fouten in de belastingaangifte;
 • Je beantwoordt op een correcte manier de vragen van interne of externe klanten en je geeft hen de gewenste informatie.

Algemene Administratie van de Inning en Invordering

Bij deze administratie kan u tewerkgesteld worden bij een Juridische dienst of bij een team Invordering.

Bij een Juridische dienst zal je takenpakket er als jurist als volgt uitzien:

 • Je behandelt de dossiers inzake administratieve geschillenprocedure en stelt een gemotiveerde beslissing op (bv. vrijstelling van nalatigheidsinteresten, toekennen van het onbeperkt uitstel van de invordering, toekennen van een afbetalingsplan in het kader van een administratieve schuldenregeling);
 • Je bereidt het dossier voor ter attentie van de departementsadvocaat in geval van een rechtsgeschil en ontwikkelt juridische argumenten (in samenwerking met de advocaat die belast is met het dossier);
 • Je verdedigt de belangen van de Administratie in collectieve procedures (collectieve schuldenregeling, faillissement, vereffening) tegenover de schuldbemiddelaars, curatoren en vereffenaars;
 • Je vertegenwoordigt de Administratie voor de Ondernemingsrechtbank in procedures van gerechtelijke reorganisatie;
 • Je verstrekt een duidelijk juridisch advies voor de vragen met betrekking tot verschillende aspecten van het recht, die worden gesteld door verschillende actoren (dossierbeheerders, management, teams invordering, teams inning, enz.);
 • Je blijft op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in de recente wetgeving, de rechtspraak en de relevante rechtsleer teneinde deze laatste evoluties op te nemen in het advies, de conclusies of de memories.

Invordering is een combinatie van fiscaal recht, burgerlijk recht en procesrecht. Indien je bij een team Invordering tewerkgesteld wordt, zal je als jurist volgende taken uitvoeren:

 • Je maakt een solvabiliteitsanalyse van de schuldenaren door inlichtingen te verzamelen in de diverse gegevensbanken van de FOD Financiën;
 • Je stelt de juiste invorderingsactie door zich met name te baseren op de voorspellende datamining-modellen die zijn ontwikkeld door de Administratie en op de richtlijnen van de invorderingsstrategie;
 • Je verzekert de opvolging van het dossier door de geboekte resultaten en de eventueel nog te ondernemen acties te onderzoeken;
 • Je neemt de zekerheden die nuttig zijn om de rechten van de Schatkist te vrijwaren (met name hypothecaire inschrijving en borgstelling);
 • Je analyseert de verzoeken tot spreiding van de schuld en beslist over de toekenning van een afbetalingsplan;
 • Je maakt een insolvabiliteitsverslag op wanneer de schuld niet invorderbaar is, teneinde dit voor te leggen aan de Gewestelijk directeur (bevoegd om te beslissen over de afstand van de invordering).

Profiel

 • Op de uiterste inschrijvingsdatum dient u te beschikken over een diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt na tenminste 5 jaar studie door een Belgische universiteit of door een buitenlandse universiteit, na het behalen van de gelijkwaardigheid op het niveau van een algemene master erkend door een Gemeenschap. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig. Voor deze laatsten is een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving vereist op de uiterste inschrijvingsdatum;
 • Laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2018-2019 voor het behalen van het vereiste diploma worden eveneens toegelaten. Indiensttreding kan in dat geval alleen nadat het vereiste diploma werd behaald. Laad in dit geval via de Selorwebsite je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.

Aanbieding

De Federale Overheidsdienst Financiën is een aantrekkelijke werkgever. Hij voorziet een hele reeks voordelen zoals:

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen per jaar
 • validatie van relevante ervaring

Daarnaast bedraagt de minimum aanvangswedde 37.346,97 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 

Interesse ? 

Indien een van bovenstaande functies u interesseert, dien dan UITERLIJK OP 8 APRIL 2019 uw kandidatuur HIER in.

CV doorzenden

Zend uw CV!

Zend uw CV! sluiten