Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Deze vacature is reeds ingevuld

FOD Financiën

Brussel

De FOD Financiën behoeft geen voorstelling. Het is een uitgelezen werkgever die je toelaat om jezelf te ontwikkelen en om professioneel te evolueren binnen een kader dat flexibele werkuren combineert met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Er zijn 30 plaatsen bij de Algemene Administratie Fiscaliteit. Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit kan je tewerkgesteld worden bij de diensten Operationele Expertise en Ondersteuning in Brussel of bij de buitendiensten in Vlaanderen of Brussel. Momenteel zijn er onder andere plaatsen in Leuven, Brugge, Mechelen, Antwerpen en Brussel.

Er zijn 5 plaatsen in Brussel en 2 plaatsen in Antwerpen bij het departement Geschillen & Administratieve beroepen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Er zijn 3 plaatsen bij een dienst Geschillen van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie.

Er zijn 2 plaatsen in Brussel, 1 plaats in Leuven, 1 plaats in Antwerpen en 1 plaats in Brugge bij een Juridische dienst; en 5 plaatsen in Antwerpen, 2 plaatsen in Lier, 1 plaats in Brasschaat, 1 plaats in Turnhout en 1 plaats in Brussel bij een team Invordering van de Algemene Administratie van de Inning en Invordering.

Functie

FOD Financiën is op zoek naar juristen voor verschillende administraties. Bij de uitoefening van deze functies kom je mogelijk in contact met het publiek.

Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit kan je tewerkgesteld worden bij de diensten Operationele Expertise en Ondersteuning in Brussel of bij de buitendiensten in Vlaanderen of Brussel.

Binnen een dienst Operationele Expertise en Ondersteuning voorzie je specifieke juridische expertise en kunnen deze voorbeelden tot je takenpakket behoren:

 • Je behandelt antwoorden op verzoeken om inlichtingen.
 • Je geeft inlichtingen, schriftelijk of telefonisch, inzake je specialisatiematerie.
 • Je verwerkt en beheert deze dossiers in de hiervoor voorziene toepassingen binnen de voorziene behandelingstermijnen.
 • Je stelt statistieken op.
 • Je neemt actief deel aan workshops.
 • Je coördineert projecten (analyse, testen,…).

De buitendiensten van de Algemene Administratie van de fiscaliteit zijn onderverdeeld in drie pijlers: Particulieren (P), Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) en Grote Ondernemingen (GO). In het eerste jaar start je in een dienst Beheer binnen je pijler. In functie van je evolutie en kennis stroom je hierna door naar een dienst Controle of Expertise. Eens je ingewerkt bent, bestaat je job onder andere uit de onderstaande taken:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen zal je tewerkgesteld worden bij het departement Geschillen & Administratieve beroepen. Je zal er als jurist volgende taken opnemen:

 • Je volgt invorderingsdossiers op.
 • Je beheert het invorderingsproces, inclusief de samenwerking met andere lidstaten.
 • Je bereidt beslissingen inzake administratieve beroepen voor.
 • Je behandelt principezaken inzake geschillen.
 • Je staat mee in voor het beheer van de boekhouding B van de Eigen Middelen van de Europese Unie en de schuldendatabank.
 • Je volgt invorderingsdossiers op nationaal en Europees vlak op.
 • Je stelt de verslagen en rapporten op van de diverse contacten met de Europese Commissie.
 • Je volgt materiegebonden vergaderingen op nationaal en Europees vlak op.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Binnen de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie zal je tewerkgesteld worden bij een dienst Geschillen. Je zal er als jurist volgende taken opnemen:

 • Je beheert administratieve en gerechtelijke geschillendossiers.
 • Je formuleert adviezen (mondeling en schriftelijk) en doet aanbevelingen wat betreft de toepassing en interpretatie van de reglementering.
 • Je zoekt relevante rechtspraak en rechtsleer op via onder meer juridische databanken en andere voorhanden zijnde informatie met het oog op het onderbouwen van het administratieve standpunt en het weerleggen van het standpunt van de tegenpartij.
 • Je behandelt het juridische gedeelte van de verdediging van de administratie en van de rechtsvorderingen die bij de hoven en rechtbanken moeten worden ingesteld.
 • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, volgt nauwgezet hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de Administratie in rechte voor de hoven en rechtbanken.
 • Je verdedigt dossiers voor de rechtbank.
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt de evoluties in je vakgebied.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Binnen de Algemene Administratie van de Inning en Invordering kan je tewerkgesteld worden bij een Juridische dienst of bij een team Invordering. Invordering is een combinatie van fiscaal recht, burgerlijk recht en procesrecht.

Bij een Juridische dienst zal je takenpakket er als jurist als volgt uitzien:

 • Je behandelt de dossiers inzake administratieve geschillenprocedure en stelt een gemotiveerde beslissing op (bv. vrijstelling van nalatigheidsinteresten, toekennen van het onbeperkt uitstel van de invordering, toekennen van een afbetalingsplan in het kader van een administratieve schuldenregeling).
 • Je bereidt het dossier voor ter attentie van de departementsadvocaat in geval van een rechtsgeschil en ontwikkelt juridische argumenten (in samenwerking met de advocaat die belast is met het dossier).
 • Je verdedigt de belangen van de Administratie in collectieve procedures (collectieve schuldenregeling, faillissement, vereffening) tegenover de schuldbemiddelaars, curatoren en vereffenaars.
 • Je vertegenwoordigt de Administratie voor de Rechtbank van Koophandel in procedures van gerechtelijke reorganisatie.
 • Je verstrekt een duidelijk juridisch advies voor de vragen met betrekking tot verschillende aspecten van het recht, die worden gesteld door verschillende actoren (dossierbeheerders, management, teams invordering, teams inning, enz.).
 • Je blijft op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in de recente wetgeving, de rechtspraak en de relevante rechtsleer teneinde deze laatste evoluties op te nemen in het advies, de conclusies of de memories.

Indien je bij een team Invordering tewerkgesteld wordt, zal je als jurist volgende taken uitvoeren:

 • Je maakt een solvabiliteitsanalyse van de schuldenaren door inlichtingen te verzamelen in de diverse gegevensbanken van de FOD Financiën.
 • Je stelt de juiste invorderingsactie door zich met name te baseren op de voorspellende Datamining-modellen die zijn ontwikkeld door de Administratie en op de richtlijnen van de invorderingsstrategie.
 • Je verzekert de opvolging van het dossier door de geboekte resultaten en de eventueel nog te ondernemen acties te onderzoeken.
 • Je neemt de zekerheden die nuttig zijn om de rechten van de Schatkist te vrijwaren (met name hypothecaire inschrijving en borgstelling).
 • Je analyseert de verzoeken tot spreiding van de schuld en beslist over de toekenning van een afbetalingsplan.
 • Je maakt een insolvabiliteitsverslag op wanneer de schuld niet invorderbaar is, teneinde dit voor te leggen aan de Gewestelijk directeur (bevoegd om te beslissen over de afstand van de invordering).

Profiel

 • Master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie - zonder ervaring
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig + een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische.

Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.

Aanbieding

Loon
Minimum aanvangswedde: 1.999,67 EUR Netto maandelijkse wedde (36.613,99 EUR - bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
 • validatie van relevante ervaring

Hoe Solliciteren?

Soliciteer t.e.m. 15-10-2018 via Selor.

CV doorzenden

Zend uw CV!

Zend uw CV! sluiten