Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Deze vacature is reeds ingevuld

FOD Financiën

Vlaanderen en Brussel

De Federale Overheidsdienst Financiën behoeft geen voorstelling. Het is de overheidsdienst die o.m. instaat voor de tijdige en juiste inning van de belastingen.

Deze overheidsdienst werft nu 62 juridisch dossierverantwoordelijken aan voor verschillende algemene administraties, nl. de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, de Algemene Administratie van de Inning & Invordering, de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

De openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel en Vlaanderen.

 

Functie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFISC) staat in voor de inkomstenbelastingen, de btw, de voorheffingen, de speciale taksen (Taks op de spelen en de weddenschappen voor Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Taks op de automatische ontspanningstoestellen voor Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest), de verkeersbelasting op de autovoertuigen voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Belasting op inverkeerstelling voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Eurovignet voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De AAFISC zoekt nieuwe medewerkers voor haar diensten Beheer, Controle en Expertise.

Binnen de AAFISC zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 • Je onderzoekt de administratieve bezwaarschriften, je analyseert de aangehaalde argumenten, je nodigt de belastingplichtige uit voor een mondelinge toelichting, indien hij daarom vraagt, en je stelt een gemotiveerde beslissing op die duidelijk het standpunt van de administratie verwoordt;
 • Je formuleert mondelinge en schriftelijke adviezen binnen je vakgebied en je doet aanbevelingen over de toepassing en interpretatie van de reglementering;
 • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, je volgt nauwgezet hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de administratie voor hoven en rechtbanken;
 • Je krijgt veel informatie om te behandelen. Met het oog op efficiënte en effectieve acties, kan je adequate conclusies trekken door de juiste informatie op te zoeken en te analyseren;
 • Je blijft op de hoogte van evoluties op het vlak van Fiscaliteit. Je volgt de voorziene cursussen en je doet binnen je team aan kennisdeling.
Rol van AAFISC
Als particulier, KMO of grote onderneming, ben je in België aan de belasting onderworpen. De rol van AAFISC bestaat erin een correcte en billijke berekening te garanderen van uw verschuldigde belastingen en voorheffingen. Binnen een centrum P spits je je toe op de personenbelasting en binnen een centrum KMO verdiep je je in de vennootschapsbelasting, btw-wetgeving en/of personenbelasting. Nieuwe medewerkers starten hun stage in een dienst Beheer van een centrum AAFisc. In functie van je kennis, interesses en ontwikkeling zal je je carrière verderzetten binnen een dienst Beheer, Controle of Expertise.
Dienst Beheer
Een dienst Beheer behandelt de fiscale dossiers over bovenstaande belastingen en heffingen. Het team zorgt voor de nodige correspondentie en zoekt indien nodig de correcte informatie op om zo zelfstandig pv’s en verslagen op te stellen. Opzoekingen in de beschikbare documentatie worden (al dan niet op vraag van interne of externe klanten) uitgevoerd. Medewerkers maken daarbij gebruik van de specifieke informaticatools van FOD Financiën. Ze ontvangen belastingplichtigen aan het loket en beantwoorden de frequent voorkomende vragen via telefoon. Het team Beheer reikt attesten uit in verband met de fiscale toestand (bijvoorbeeld voor de aanvraag van een studiebeurs) aan wie er recht op heeft.
Dienst Controle
Een dienst Controle controleert de belastingaangiften en dit zowel op kantoor als bij de belastingplichtigen. Medewerkers controleren de belastingaangiften en de boekhouding van belastingplichtigen, ze voeren controlebezoeken uit en beantwoorden op een correcte manier de vragen van interne of externe klanten. Indien nodig verdedigen ze de belangen van de Belgische Staat bij de rechtbank en het hof.
Dienst Expertise
Een dienst Expertise staat in voor de behandeling van geschillen. Op basis van de reglementering en de rechtspraak geven de medewerkers advies aan de diensten Controle om het proces van de belastingheffing te verbeteren. Ze behandelen de administratieve geschillen. Daarnaast staan ze in voor de behandeling van de gerechtelijke geschillen, zowel op het niveau van de rechtbank van eerste aanleg als van het Hof van Beroep.
Algemene Administratie van de Inning en Invordering

De Algemene Administratie van de Inning en Invordering (AAI&I) is op zoek naar nieuwe medewerkers voor haar teams Invordering, mogelijke standplaatsen (onder voorbehoud): Aalst, Brasschaat, Geel, Gent, Leuven, Lier, Londerzeel, Mechelen en haar juridische diensten, mogelijke standplaatsen (onder voorbehoud): Antwerpen, Brussel, Leuven en Lier.

Binnen de AAI&I kan je tewerkgesteld worden bij een team invordering of een juridische dienst.

Bij een team invordering zal je volgende taken uitvoeren:

 • Je start invorderingsdossiers op bij burgers of ondernemingen die niet spontaan hun belastingen, taksen en rechten betalen. Je zorgt ervoor dat onze maatschappij de nodige middelen heeft om tal van waardevolle projecten te kunnen realiseren (onderwijs, goede infrastructuur, sociale voorzieningen…);
 • Je verzamelt zelfstandig de nodige informatie om invorderingsacties te kunnen ondernemen en indien nodig vorder je in via een gerechtsdeurwaarder of bij een derde. Je past hierbij de - door onze FOD ontwikkelde - invorderingsstrategie toe;
 • Je staat afbetalingsplannen toe binnen het kader van de teambevoegdheden en neemt bewarende maatregelen indien nodig;
 • Je behandelt ook dossiers die niet-invorderbaar zijn via de voorziene procedures binnen de invorderingsstrategie;
 • Je beantwoordt telefonisch, per e-mail of per brief vragen van burgers of ondernemingen.

Indien je bij een juridische dienst tewerkgesteld zal worden, bestaat het takenpakket uit:

 • Je behandelt verzoeken van externe en interne klanten zoals vrijstelling nalatigheidsinteresten, onbeperkt uitstel van de invordering, afbetalingsplannen en vragen tot doorhaling van schulden;
 • Je volgt dossiers in het kader van collectieve procedures op. Hiertoe evalueer je o.a. de betalingsvoorstellen van curatoren, schuldbemiddelaars en vereffenaars. Je verzamelt de nodige gegevens, doet een solvabiliteitsonderzoek en maakt een verslag op met de feitelijke en juridische argumenten;
 • Je verwerkt dossiers invorderingsbijstand met het buitenland. Je analyseert de verzoeken van de ontvangers en de buitenlandse overheden. Je evalueert welke invorderingsacties je moet ondernemen en correspondeert met zowel Belgische als buitenlandse overheden.
Rol van AAI&I
De AAI&I speelt een belangrijke rol bij het voorzien van de middelen die onze maatschappij nodig heeft voor tal van waardevolle projecten (onderwijs, goede infrastructuur, sociale voorzieningen…). Dit door al het geld dat binnenkomt via belastingen, rechten en taksen juist te boeken, toe te wijzen en tot slot te verdelen onder de rechthebbenden. Ze zorgt er ook voor dat de burgers of ondernemingen die niet spontaan hun bijdrage leveren dit uiteindelijk toch doen. Soms volstaat een vriendelijke aanmaning, waarbij bijvoorbeeld de nudging-technieken worden gebruikt. In andere gevallen kan er beslag op iemands loon worden gelegd of gaat men op zoek naar andere manieren om ervoor te zorgen dat iemand zijn bijdrage betaalt.
Teams Invordering
Een invorderingsteam behandelt de fiscale en niet-fiscale schulden (zoals bijvoorbeeld penale boetes) die niet spontaan werden betaald door een burger of een bedrijf. Medewerkers van een invorderingsteam beoordelen de invorderingsdossiers en verzamelen zelf de nodige informatie om gepaste invorderingsacties te kunnen ondernemen. Indien nodig wordt er ingevorderd via een gerechtsdeurwaarder of bij een derde. Een invorderingsteam staat ook afbetalingsplannen toe en neemt bewarende maatregelen indien nodig.
Juridische diensten
De juridische dienst behandelt verzoeken van interne en externe klanten, zoals vrijstelling van nalatigheidsinteresten, onbeperkt uitstel van de invordering, afbetalingsplannen en vragen tot doorhaling van schulden. Ze volgt dossiers op in het kader van collectieve procedures en evalueert onder andere betalingsvoorstellen van curatoren, schuldbemiddelaars en vereffenaars. Medewerkers van een juridische dienst analyseren gerechtsdossiers en verzamelen de nodige gegevens. Ze voeren solvabiliteitsonderzoeken uit en maken verslagen op met de feitelijke en juridische argumenten. Deze dienst verwerkt ook dossiers invorderingsbijstand met het buitenland en analyseert de verzoeken van ontvangers en buitenlandse overheden.
Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen

Binnen de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen (AAD&A) zal je tewerkgesteld worden bij de centrale dienst Strafvordering – Departement Geschillen, met als mogelijke taken:

 • Je analyseert en verifieert de samenhang van gegevens (bijvoorbeeld nalezen van een pv, inventaris van stukken, analyseren van bewijsstukken, nagaan of er recidive is, bijkomende info opvragen via wederzijdse bijstand…);
 • Je zoekt, indien nodig, bijkomende informatie in diverse gegevensdragers op en vult de beschikbare gegevens aan, op basis van de opzoekingen;
 • Je vraagt bewijsstukken op (bijvoorbeeld boekhouding, stavingstukken of facturen vermeld in de aangifte);
 • Je voert de vastgelegde fases in het dossier uit, volgens de bestaande procedures of voorschriften, en vervolledigt de gepaste informaticatoepassingen;
 • Je vervolledigt de documenten of fiches volgens de procedures of voorschriften;
 • Je houdt toezicht op en controleert technische of financiële gegevens van de dossiers en, in geval van ruimte tot interpretatie van procedures, regels of wetgeving, voer je een persoonlijke analyse uit en leg je verbanden tussen de verschillende gegevens;
 • Je biedt ondersteuning aan regionale diensten Geschillen.
De centrale dienst Strafvordering valt onder het Departement Geschillen, naast de dienst Geschillen, de dienst Invordering en de dienst Administratieve Beroepen. Deze dienst staat in voor de strafvordering in belangrijke overtredingsdossiers inzake douane en accijnzen.
De AAD&A draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.
Naast haar fiscale rol vervult de AAD&A ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de AAD&A binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.
Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPATDOC) zal je tewerkgesteld worden bij de Administratie Rechtszekerheid. Als dossierbeheerder voer je o.a. de volgende taken uit:

 • Je behandelt registratie- en hypothecaire formaliteit (zoals het lezen en analyseren van akten, het berekenen van zowel retributies als registratie- en hypotheekrechten);
 • Je werkt de documentatie bij;
 • Je behandelt teruggavedossiers registratie- en hypotheekrechten;
 • Je behandelt de repertoria;
 • Je zorgt voor de inschrijving, opvolging en controle van de artikelen in de leggers (29, 61, 62, 67, 31…) in samenwerking met de ontvanger;
 • Je behandelt huurcontracten;
 • Je behandelt hypothecaire certificaten;
 • Je stelt dertigjarige titels en attesten van erfopvolging op;
 • Je doet allerhande opzoekingswerk, zoals bv. registratie huurcontract, eigendom titel…
De Administratie Rechtszekerheid staat in voor:
 • het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie op basis van authentieke akten, onderhandse akte, enz;
 • het afleveren van informatie op basis van deze uitgebreide documentatie onder de vorm van onder andere hypothecaire getuigschriften, eigendomstitels en attesten van erfopvolging;
 • de heffing en de inning van de registratierechten en de successierechten (ten bate van het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), en van de hypotheek- en griffierechten en de diverse rechten en taksen;
 • het verzekeren van de onroerende hypothecaire publiciteit van de akten van de openbare ambtenaren.
De AAPATDOC beheert de documentatie van het patrimonium. Dat patrimonium omvat zowel onroerende als roerende goederen, bijvoorbeeld meubilair, voertuigen, juwelen en nog zoveel andere voorwerpen, maar ook geld. De AAPATDOC is verder ook belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen, enz.

Profiel

 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een afdeling recht of rechtspraktijk.
 • Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2019-2020 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.

Aanbieding

Minimum aanvangswedde: 1754.54 EUR netto per maand (28.682,75 EUR - bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

De Federale Overheidsdienst Financiën is een aantrekkelijke werkgever. Hij voorziet een hele reeks voordelen zoals:

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • mogelijkheid tot validatie van relevante werkervaring
 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
 • 26 verlofdagen per jaar 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
Hoe solliciteren?

Via Selor t.e.m. 25-11-2019 via deze link
 

CV doorzenden

Zend uw CV!

Zend uw CV! sluiten